บริษัท เจดับบลิวเทค จำกัด JWTECH COMPANY LIMITED
Quotation
Online Shopping
Mega Drop Down Menu
หน้าหลัก > Servo > Omron

Servo Omron

Servomotors and Servo Drivers are provided for the purpose of high-speed, high-precision control.
The G5 series has a direct connection to the NJ controller via EtherCAT.
Customers can design faster, more advanced machine automation control systems.

Features

• High-accuracy positioning with fully-closed control.

• Servo Drives for 400VAC globally widens applicable systems and environment, including large-scale equipment.

• Safe design and Safe Torque Off (STO) function.

• Vibration can be suppressed in acceleration/deceleration even in low-rigidity mechanical systems.

 

Dimensions

<>Single-phase 100 VAC R88D-KNA5L-ECT/-KN01L-ECT (50 to 100 W)
Single-phase/Three-phase 200 VAC R88D-KN01H-ECT/-KN02H-ECT (100 to 200 W)
R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 3
<>Single-phase 100 VAC R88D-KN02L-ECT (200 W)
Single-phase/Three-phase 200 VAC R88D-KN04H-ECT (400 W)
R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 4
<>Single-phase 100 VAC R88D-KN04L-ECT (400 W)
Single-phase/Three-phase 200 VAC R88D-KN08H-ECT (750 W)
R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 5
<>Single-phase/Three-phase 200 VAC R88D-KN10H-ECT/-KN15H-ECT (900 W to 1.5 kW)
R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 6
<>Three-phase 200 VAC R88D-KN20H-ECT (2 kW)
R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 7
<>Three-phase 200 VAC R88D-KN30H-ECT/-KN50H-ECT (3 to 5 kW)
R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 8
<>Three-phase 200 VAC R88D-KN75H-ECT (7.5 kW)
R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 9
<>Three-phase 200 VAC R88D-KN150H-ECT (15 kW)
R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 10
<>Three-phase 400 VAC R88D-KN06F-ECT/-KN10F-ECT (600 W to 1.0 kW)
Three-phase 400 VAC R88D-KN15F-ECT (1.5 kW)
R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 11
<>Three-phase 400 VAC R88D-KN20F-ECT (2 kW)
R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 12
<>Three-phase 400 VAC R88D-KN30F-ECT/-KN50F-ECT (3 to 5 kW)
R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 13
<>Three-phase 200 VAC R88D-KN75H-ECT (7.5 kW)
R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 14 R88D-KN75H-ECT_Dim
<>Three-phase 400 VAC R88D-KN150F-ECT (15 kW)
R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 15
<>AC Servomotors
Note:The standard models have a straight shaft. A model with a key and tap is indicated by adding "S2" to the end of the 
model number. 
Models with an oil seal are indicated with O at the end of the model number. The motor dimensions do not change.
<><Cylinder type> <>3,000 r/min Servomotors (100/200 VAC) <>50 W/100 W
R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 20
Without brake 
R88M-K05030H(-S2)/-K10030[](-S2) [INC] 
R88M-K05030T(-S2)/-K10030[](-S2) [ABS]
R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 21
R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 22
With brake 
R88M-K05030H-B(S2)/-K10030[]-B(S2) [INC] 
R88M-K05030T-B(S2)/-K10030[]-B(S2) [ABS]
R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 23
<>200 W/400 W
R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 25
Without brake 
R88M-K20030[](-S2)/-K40030[](-S2) [INC] 
R88M-K20030[](-S2)/-K40030[](-S2) [ABS]
R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 26
R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 27
With brake 
R88M-K20030[]-B(S2)/-K40030[]-B(S2) [INC] 
R88M-K20030[]-B(S2)/-K40030[]-B(S2) [ABS]
R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 28
<>750 W

Without brake 
R88M-K75030H(-S2) [INC] 
R88M-K75030T(-S2) [ABS]

R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 30

With brake 
R88M-K75030H-B(S2) [INC] 
R88M-K75030T-B(S2) [ABS]

R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 31
<>1 kW/1.5 kW/2 kW

Without brake 
R88M-K1K030H(-S2)/-K1K530H(-S2)/-K2K030H(-S2) [INC] 
R88M-K1K030T(-S2)/-K1K530T(-S2)/-K2K030T(-S2) [ABS]


With brake 
R88M-K1K030H-B(S2)/-K1K530H-B(S2)/-K2K030H-B(S2) [INC] 
R88M-K1K030T-B(S2)/-K1K530T-B(S2)/-K2K030T-B(S2) [ABS]

R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 33
R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 34
<>3 kW
R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 36
Without brake 
R88M-K3K030H(-S2) [INC] 
R88M-K3K030T(-S2) [ABS] 

With brake 
R88M-K3K030H-B(S2) [INC] 
R88M-K3K030T-B(S2) [ABS]
R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 37
<>4 kW/5 kW
R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 39
Without brake 
R88M-K4K030H(-S2)/-K5K030H(-S2) [INC] 
R88M-K4K030T(-S2)/-K5K030T(-S2) [ABS] 

With brake 
R88M-K4K030H-B(S2)/-K5K030H-B(S2) [INC] 
R88M-K4K030T-B(S2)/-K5K030T-B(S2) [ABS]
R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 40
<>3,000 r/min Servomotors (400 VAC) <>750 W/1 kW/1.5 kW/2 kW

Without brake 
R88M-K75030F(-S2)/-K1K030F(-S2)/-K1K530F(-S2)/-K2K030F(-S2) [INC] 
R88M-K75030C(-S2)/-K1K030C(-S2)/-K1K530C(-S2)/-K2K030C(-S2) [ABS]


With brake 
R88M-K75030F-B(S2)/-K1K030F-B(S2)/-K1K530F-B(S2)/-K2K030F-B(S2) [INC] 
R88M-K75030C-B(S2)/-K1K030C-B(S2)/-K1K530C-B(S2)/-K2K030C-B(S2) [ABS]

R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 43
R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 44
<>3 kW
R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 46
Without brake 
R88M-K3K030F(-S2) [INC] 
R88M-K3K030C(-S2) [ABS] 

With brake 
R88M-K3K030F-B(S2) [INC] 
R88M-K3K030C-B(S2) [ABS]
R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 47
<>4 kW/5 kW
R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 49
Without brake 
R88M-K4K030F(-S2)/-K5K030F(-S2) [INC] 
R88M-K4K030C(-S2)/-K5K030C(-S2) [ABS] 

With brake 
R88M-K4K030F-B(S2)/-K5K030F-B(S2) [INC] 
R88M-K4K030C-B(S2)/-K5K030C-B(S2) [ABS]
R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 50
<>1,500r/min, 2,000 r/min Servomotors (200 VAC) <>1 kW/1.5 kW/2 kW/3 kW

Without brake 
R88M-K1K020H(-S2)/-K1K520H(-S2)/-K2K020H(-S2)/-K3K020H(-S2) [INC] 
R88M-K1K020T(-S2)/-K1K520T(-S2)/-K2K020T(-S2)/-K3K020T(-S2) [ABS]


With brake 
R88M-K1K020H-B(S2)/-K1K520H-B(S2)/-K2K020H-B(S2)/-K3K020H-B(S2) [INC] 
R88M-K1K020T-B(S2)/-K1K520T-B(S2)/-K2K020T-B(S2)/-K3K020T-B(S2) [ABS]

R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 53
R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 54
<>4 kW/5 kW
R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 56
Without brake 
R88M-K4K020H(-S2)/-K5K020H(-S2) [INC] 
R88M-K4K020T(-S2)/-K5K020T(-S2) [ABS] 

With brake 
R88M-K4K020H-B(S2)/-K5K020H-B(S2) [INC] 
R88M-K4K020T-B(S2)/-K5K020T-B(S2) [ABS]
R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 57
<>7.5 kW

Without brake 
R88M-K7K515T(-S2) [ABS]


With brake 
R88M-K7K515T-B(S2) [ABS]

R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 59
R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 60
<>11 kW/15 kW

Without brake 
R88M-K11K015T(-S2)/-K15K015T(-S2) [ABS]


With brake 
R88M-K11K015T-B(S2)/R88M-K15K015T-B(S2) [ABS]

R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 62
R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 63
<>1,500 r/min, 2,000 r/min Servomotors (400 VAC) <>400 W/600 W
R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 66
Without brake 
R88M-K40020F(-S2)/-K60020F(-S2) [INC] 
R88M-K40020C(-S2)/-K60020C(-S2) [ABS] 

With brake 
R88M-K40020F-B(S2)/-K60020F-B(S2) [INC] 
R88M-K40020C-B(S2)/-K60020C-B(S2) [ABS]
R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 67
<>1 kW/1.5 kW/2 kW/3 kW

Without brake 
R88M-K1K020F(-S2)/-K1K520F(-S2)/-K2K020F(-S2)/-K3K020F(-S2) [INC] 
R88M-K1K020C(-S2)/-K1K520C(-S2)/-K2K020C(-S2)/-K3K020C(-S2) [ABS]


With brake 
R88M-K1K020F-B(S2)/-K1K520F-B(S2)/-K2K020F-B(S2)/-K3K020F-B(S2) [INC] 
R88M-K1K020C-B(S2)/-K1K520C-B(S2)/-K2K020C-B(S2)/-K3K020C-B(S2) [ABS]

R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 69
R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 70
<>4 kW/5 kW
R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 72
Without brake
R88M-K4K020F(-S2)/-K5K020F(-S2) [INC]
R88M-K4K020C(-S2)/-K5K020C(-S2) [ABS]

With brake
R88M-K4K020F-B(S2)/-K5K020F-B(S2) [INC]
R88M-K4K020C-B(S2)/-K5K020C-B(S2) [ABS]
R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 73
<>7.5 kW

Without brake 
R88M-K7K515C(-S2) [ABS]


With brake 
R88M-K7K515C-B(S2) [ABS]

R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 75
R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 76
<>11 kW/15 kW

Without brake 
R88M-K11K015C(-S2)/-K15K015C(-S2) [ABS]


With brake 
R88M-K11K015C-B(S2)/R88M-K15K015C-B(S2) [ABS]

R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 78
R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 79
<>1,000 r/min Servomotors (200 VAC) <>900 W
R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 82
Without brake
R88M-K90010H(-S2) [INC]
R88M-K90010T(-S2) [ABS]

With brake
R88M-K90010H-B(S2) [INC]
R88M-K90010T-B(S2) [ABS]
R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 83
<>2 kW/3 kW
R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 85
Without brake 
R88M-K2K010H(-S2)/-K3K010H(-S2) [INC] 
R88M-K2K010T(-S2)/-K3K010T(-S2) [ABS] 

With brake 
R88M-K2K010H-B(S2)/-K3K010H-B(S2) [INC] 
R88M-K2K010T-B(S2)/-K3K010T-B(S2) [ABS]
R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 86
<>4.5 kW

Without brake 
R88M-K4K510T(-S2) [ABS]


With brake 
R88M-K4K510T-B(S2) [ABS]

R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 88
R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 89
<>6 kW

Without brake 
R88M-K6K010T(-S2) [ABS]


With brake 
R88M-K6K010T-B(S2) [ABS]

R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 91
R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 92
<>1,000 r/min Servomotors (400 VAC) <>900 W
R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 95
Without brake 
R88M-K90010F(-S2) [INC] 
R88M-K90010C(-S2) [ABS] 

With brake 
R88M-K90010F-B(S2) [INC] 
R88M-K90010C-B(S2) [ABS]
R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 96
<>2 kW/3 kW
R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 98
Without brake 
R88M-K2K010F(-S2)/-K3K010F(-S2) [INC] 
R88M-K2K010C(-S2)/-K3K010C(-S2) [ABS] 

With brake 
R88M-K2K010F-B(S2)/-K3K010F-B(S2) [INC] 
R88M-K2K010C-B(S2)/-K3K010C-B(S2) [ABS]
R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 99
<>4.5 kW

Without brake 
R88M-K4K510C(-S2) [ABS]


With brake 
R88M-K4K510C-B(S2) [ABS]

R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 101
R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 102
<>6 kW

Without brake 
R88M-K6K010C(-S2) [ABS]


With brake 
R88M-K6K010C-B(S2) [ABS]

R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 104
R88M-K, R88D-KN[]-ECT Dimensions 105